در بازرگانی داخلی، تمرکز بر فعالیت‌های درون کشوری است و تعامل با شرکت‌ها و مشتریان محلی صورت می‌گیرد، در حالی که در بازرگانی بین‌المللی، فعالیت‌ها به صورت عبور از مرزها و تعامل با شرکت‌ها و مشتریان خارجی صورت می‌گیرد.