دولت می‌تواند با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، ارائه تسهیلات، حمایت از صنایع و تجارت داخلی، اصلاح سیاست‌های بازاریابی و تعامل با سایر کشورها، تأثیر قابل توجهی در بازرگانی داشته باشد.